วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่12ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่12

              วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการถ่ายวีดีโอสอนและทดลอง เรื่องการเกิดปฏิกิริยาของสรประกอบไอออนิก ซึ่งพันธะไอออนิก คือ พันธะที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตระหว่างไอออนบวก(cation) และไอออนลบ(anion) อันเนื่องมาจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอน จากโลหะให้แก่อโลหะ  โดยทั่วไปแล้วพันธะไอออนิกเป็นพันธะที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะและอโลหะ ทั้งนี้เนื่องจากว่าโลหะมีค่าพลังงานไอออไนเซชัน(ionization energy)ต่ำ แต่อโลหะมีค่าสัมพรรคภาพอิเล็กตรอน(electron affinity)สูง ดังนั้นโลหะจึงมีแนวโน้มที่จะให้อิเล็กตรอน และอโลหะมีแนวโน้มที่จะรับอิเล็กตรอน 
           การเรียนกรสอนในครั้งนี้เพื่อจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นการสอนปฏิบัติการ (Lab) วิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยได้เชิญคุณครูวิทยาศาสตร์ ตัวแทนจากโรงเรียนในโครงการ SMP มาเป็นวิทยากรในการทดลองในครั้งนี้ และอาจารย์ได้ให้นักศึกษาทำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาการสอนปฏิบัติวิทยาศาสตร์ โดยจัดทำเป็นบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ในรายวิชาเว็บช่วยสอน ของหลักสูตรครุศสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาโดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อให้ผู้สอนได้ใช้เรียนรู้และทบทวน และผู้เรียนได้ศึกษามาก่นล่วงหน้าที่บ้าน และลงมือทดลอในห้องปฏิบัติการ


         
วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอน ครั้งที่ 11
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561

                         วันนี้อจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากลิงค์ http://support.thaicyberu.go.th/research/e-learning_Book.pdf ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง จะเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งในงานโครงการพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่งด้วย exelearning

ผลการเรียนรู้

         1. พัฒนาทักษะการค้นคว้าความรู้ของคนที่จะออกมาเป็นคุณครูในอนาคตได้     
         2. ได้รู้วิธีการที่จัดการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
         3. ได้รู้ถึงองค์ประกอบการเรียนการสอนแบบอีเลิร์นนิ่ง
         4. ความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้ผ่านเว็บ
         5. อาจารย์ให้นักศึกษาดาวห์โหลดโปรแกรม eXeLearning อาจารย์ได้อธิบายองค์ประกอบในการนำเสนอการทดลองทางวิทยาศาสตร์ พร้อมยกตัวอย่างให้นักศึกษาได้เทคนิดใหม่ๆในการนำเสนอผลงานผ่านคลิปวีดีโอ


วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็ช่วยสอนครั้งที่10


ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่10

         วันพุธที่ 4เดือนตุาคม พ.ศ. 2561


ในวันนี้เป็ทีมนำเสนอของทีมที่ 4  5  6 ซึ่งมีหัวข้อดังต่อไปนี้

ทีมที่4  การจัดการเรียนการสอนแบบMOOC
ในโลกของการศึกษาตอนนี้ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ทั้งเรื่องของนวัตกรรมการสอน การออกแบบห้องเรียนของอาจารย์ หรือผู้สอนที่ต้องคอยวิ่งเข้าหากลุ่มของผู้เรียนมากขึ้น

ทีมที่5 การจัดการเรียนการสอนแบบอีเลอนิ่งทีมที่ 6 การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือผ่านเว็บ
  • การเรียนแบบร่วมมือ เป็นวิธีการเรียนแบบวิธีการจัดกลุ่มงานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และเพิ่มแรงบันดาลใจในการเรียน
  • การเรียนแบบสอนผ่านเว็บ เป็นรูปแบบกรจัดการเรียนการสอนแตกต่างไปจากการเรียนนห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านเว็บได้ตลอดเววลา
ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่9
ผลกรเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่9


วันพุธที่ 27เดือนกันยาย พ.ศ.2561

ในวันนี้แต่ละทีมได้นำเสนองานที่ได้รับมอบหมายบทที่2 เรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ
และวันนี้ได้มีการนำเสนอของทีมที่1 2 3 แล7โดยมีหัวข้อดังนี้
  •     ทีมที่1 เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนผ่านเว็บ ได้รู้ถึงความเป็นมาของการสอน ลักษณะ ความแตกต่างของห้องเรียนผ่านเว็บและห้องเรียนปกติ
  •      ทีมที่2 การจัดการเรียนรู้ผ่านว็บบล็อก  ได้ความรู้เกี่ยวกับการนำไปประยุกต์ใช้เทคนิคการสอนแบบผ่านเว็บบล็อกเป็นเครื่องมือ
  •      ทีมที่3 ขั้นตอนการพัฒนาการเรียนการสอนผ่านเว็บ เป็นกลุ่มที่นำเสนอในหัวข้อนี้ โดยนำเสนอเป็นมายแมมเพื่อนำเสนอให้เพื่อนๆเข้าใจในแต่ละขั้นได้่ายขึ้น
  •      ทีมที่7 การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มหรือแบบทีม ได้รู้การจัดกลุ่มที่สามารถไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพครู

         การนำเสนอของแต่ละทีมในวันนี้ทำให้เพิ่มความรู้ในหลายๆด้านยิ่งขึ้น 

วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่ 8ผลการเรียนรู้ายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่ 8
วันที่พฤหัสบดี ที่13 กันยายน 2561 ในวันนี้ได้เข้าพบปะอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไปและพี่ไฮดี  เข้ามาพูดคุยเรื่องการอบรมการทดลองของโครงการ SMP โดยให้แต่ละทีมเข้าอบรมในวันที่กำหนด นักศึกษาแต่ละทีมมีความตื่นเต้นที่จะได้เรียนรู้ในรายวิชาอื่นๆเพิ่มเติมและยังเป็นของโครงการ SMP อีกด้วย

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่ 7


ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่7

วันอังคาร ที่11 กันยายน 2561 เวลา16.00น. อาจารย์ได้นัดเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาเว็บช่วยสอนเนื่องจากเวลาเรียนไม่เพียงพอ จึงต้องนัดสอนย้อนหลัง ในบทที่6 เรื่องโครงงานศึกาาการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บและกิจกรรมเสริม และอาจารย์ยังแนะนำการใช้โปรแกรม Prezi เป็นโปรแกรมนำเสนอโดยการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ใหม่ๆในการทดลองใช้โปรแกรมในครั้งนี้

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่ 6


ผลการเรียนรู้รายวิชาเว็บช่วยสอนครั้งที่6

วันพฤหัสบดี ที่ 16 สิงหาคม2561  ในวันนี้อาจารย์ได้สอนในบทที่3 เรื่องภาษา HTML และการพัฒนาบทเรียนผ่านเว็บ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ได้ให้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนและให้คอมเม้นว่าภาาาHTMLมีความสำคัญอย่างไร หลังจากนั้นก็ได้เริ่มสอนเนื้อหาข้างต้นและให้เข้าไปศึกษา

แหล่งเรียนเกี่ยวกับHTML 
- อาจารย์ได้สอนวิธีการใช้งาน
- HTML การจัดรูปแบบการเชื่อมโยงเอกสาร
- จะสอนเด็กใช้ HTML เราต้องมีฐานความรู้ที่ดี